Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Branišov

 2. Důvod a způsob založení

Obec Branišov je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

3. Organizační struktura

Obec Branišov má sedmičlenné volené zastupitelstvo obce. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Seznam členů zastupitelstva obce je zde.

4. Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje naleznete zde.

5. Případné platby můžete poukázat

na účet 110545212/0300 (ČSOB)

6. Identifikační číslo organizace

Identifikační číslo organizace (IČ) obce Branišov je 00581666.

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec Branišov není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o rozpočtu obce je uveřejněn zde.

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, obecní úřad.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktních údajů zde.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím, obecní úřad.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

V případě potřeby pomoci při nejrůznějších životních situacích kontaktujte zastupitele obce, pokusí se Vám pomoci v rámci svých zákonných a časových možností.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých obec jedná:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další.

Dále obec jedná dle místních vyhlášek, které jsou zveřejněny zde.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací není stanoven.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2017 je umístěna zde

17. Seznam organizací